Dat was G1000 Coevorden

Maandagavond 22 januari vond de afsluitende bijeenkomst van G1000 Coevorden plaats. Met deze avond vulden wij een belofte in om de resultaten van de G1000 terug te koppelen. 

Een korte terugblik op de aanloop en de dag zelf bracht weer even het gevoel terug van de waanzinnige drive waarmee alle vrijwilligers de G1000 op 29 oktober hebben georganiseerd. Maanden van voorbereidingen leidden tot een mooie dag vol positieve energie. Op die dag werden ideeën en beelden uitgewisseld en de basis gelegd voor een aantal verbindende projecten.

Zoals altijd de bedoeling is geweest, gaan de projecten zelfstandig verder. Ze zijn uit de G1000 ontstaan, maar de stichting heeft verder geen bemoeienis meer met het vervolg. De stichting gaat ‘slapen’, maar het bestuur heeft aangegeven dat, wanneer de behoefte er is, ze bereid zijn zich in te zetten voor een nieuw initiatief om de nieuwe democratie mede vorm te geven.

Platform
Het platform brengt de vraag en het aanbod van zorg en ondersteuning bij elkaar door middel van een Digitaal Sociaal Platform en fysieke prikborden. De werkgroep heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar soortgelijke projecten. Op dit moment bekijken ze of buuv.nl geschikt is om binnen de gemeente Coevorden te implementeren. Daarvoor voeren zij gesprekken met geschikte partners. Buuv heeft in Haarlem zichtbaar tot goede resultaten geleid. De presentatie van de werkgroep werd ook positief ontvangen. Kortom, wordt vervolgd.

Voor meer informatie: Frank van der Wielen, fr.wielen@kpnmail.nl.

Rode Draad
Projectgroep de Rode Draad wil graag een bewegwijzerde wandelroute realiseren door en langs dorpen van de Gemeente Coevorden. Op een centrale ontmoetingsplek (van de drie dorpen Aalden, Benneveld en Oosterhesselen) willen ze een schuilhut annex uitkijkpunt plaatsen en op de route bijzondere bankjes om te rusten en/of te genieten van de natuur. Dorpen en wijken in de gemeente Coevorden worden gevraagd om hier in de toekomst ook hun medewerking aan te verlenen, Zo worden alle dorpen door het uitzetten van een “rode draad” in de groene leefomgeving met elkaar in contact gebracht.
Daarnaast stimuleer je het bewegen voor jong en oud maar ook de verbindende factor het samen werken en samen realiseren van het project is van groot belang. Voor toeristen die het gebied bezoeken is het een mooie gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan.

Inmiddels heeft de werkgroep het project ondergebracht bij Stichting Aelder Hoogte Kunsten. Via die stichting hebben ze een bijdrage gekregen van het Stimuleringsfonds. Na het broedseizoen gaat het project van start.

Voor meer informatie: aelderhooghekunsten@gmail.com.

4xjeugd@Hofpoort
In de regio is er voor de groep 12-18 jarigen weinig te doen op het gebied van cultuur. Daarom hebben de jongeren die bij de G1000 aanwezig waren, een plan bedacht om culturele activiteiten te organiseren, voor en door jongeren. Daarvoor hebben ze uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoeftes.
Helaas is gebleken dat de oorspronkelijke groep jongeren, mede door drukke bezigheden, niet meer aan het project kan deelnemen. Inmiddels is contact gelegd met de Jongerenraad om te kijken op welke manier dit mooie project toch door kan blijven gaan.

Werkgelegenheid
In 2024 mag er geen asbest meer aanwezig zijn in daken in Nederland. En er is nog zo’n 450.000 tot 670.000 vierkante meter asbest dat gesaneerd moet worden in de gemeente Coevorden. Dit vraagt om extra arbeidscapaciteit binnen de gemeente Coevorden en biedt kansen voor werkgelegenheid.
De werkgroep was druk bezig met een initiatief om hier in Coevorden concreet mee aan de slag te gaan. Echter, tijdens het onderzoek naar de mogelijkheden bleek dat de gemeente eenzelfde initiatief heeft gestart. De werkgroep is dus ingehaald door de realiteit en is opgeheven. Het doel van de werkgroep bereikt en dat is ook een goede uitkomst.

Terugkoppelingsavond op 22 januari

Maandag 22 januari vindt er om 19:30 uur een terugkoppelingsavond plaats in De Bovenkamer in Coevorden. Tijdens die avond kijken wij, samen met de aanwezigen, terug op de G1000 die op 29 oktober 2016 in De Swaneburg is gehouden.

Op 29 oktober 2016 vond de eerste G1000 van Drenthe plaats in Coevorden. Maandenlang is er door een grote groep vrijwilligers keihard gewerkt om deze inwoners-top tot een succes te maken. De initiatiefgroep bestond uit betrokken Coevordenaren, die samen Coevorden een beetje mooier wilden maken door inwoners van de gemeente samen te brengen. Dat is op meerdere manieren gelukt.

Op 22 januari blikken we terug op de dag en presenteren we de resultaten en het evaluatieonderzoek gedaan door Christiaan Hofstede. Verder gaan ee samen met de aanwezigen in gesprek over de resultaten en de toekomst van de G1000. Het college en de raad van de gemeente Coevorden zijn die avond ook uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 tot ongeveer 21:30 uur in De Bovenkamer, Friesestraat 26, boven The Readshop Coevorden. Aanmelden kan via info@g1000coevorden.nl.

Stimuleringsfonds honoreert De Rode Draad

We ontvingen zojuist het heugelijke nieuws dat één van onze projecten, namelijk De Rode Draad, een bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds van de Gemeente Coevorden heeft ontvangen.

Gefeliciteerd Anneke, Janine, Ria en Joke!

G1000, een jaar na dato

Iets meer dan een jaar geleden was onze G1000. In de tussentijd is er hard gewerkt de projecten van de grond te krijgen. Meer daarover lees je in onze nieuwsbrief!

Druk op de achtergrond

De afgelopen maanden was het vrij rustig rondom de G1000 en de werkgroepen. Tenminste, online. Op de achtergrond is er door de werkgroepen hard gewerkt. Plannen zijn uitgewerkt, er is een enquête gehouden en in verschillende bijeenkomsten hebben we elkaar op de hoogte gehouden. Het was bovenal werk in uitvoering en daar valt weinig over te vertellen.

Maar we hebben na de vakantie de draad weer opgepakt en hebben op 23 september een bijeenkomst met de werkgroepen. Doel van de bijeenkomst is de verhalen helder te krijgen en input te leveren voor een LEADER-aanvraag.

De actieve werkgroepen zijn:
4xjeugdhofpoort
De Rode Draad
Werkgelegenheid
Platform

Cryptische namen wellicht, maar daar komt verandering in. Met het concreter krijgen van het verhaal, kunnen we er ook meer over vertellen! Kortom, houd ons in de gaten.

Ideeën worden plannen

Op 12 december en 21 januari zijn de werkgroepen weer bij elkaar gekomen om elkaar op de hoogte te brengen van de vorderingen. Wat tijdens de G1000 nog brainstorms waren, worden langzaam steeds concretere plannen.

Van de plannen die in de Top 10 staan, zijn er op dit moment 4 waar een werkgroep mee aan de slag is gegaan. Tijdens de vervolgbijeenkomsten bleek dat een aantal van de G1000-ideeën hetzelfde onderwerp hadden, waarna ervoor werd gekozen deze samen te voegen. Voor een deel van de top 10-ideeën had niemand zich voor de daadwerkelijke uitvoering opgegeven. In totaal hebben 25 inwoners zich opgegeven. De plannen waar zij op dit moment aan werken zijn:

Werkgelegenheid en Leefomgeving
Deze werkgroep creëert werk door te kijken naar nieuwe banen die in onze regio of helemaal nog niet bestaan. Werk dat aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de maatschappij, maar ook bij het aanbod van arbeidskrachten in Coevorden.

Rode draad van initiatieven
Van deur-tot-deur ideeën ophalen bij de inwoners van de gemeente en daarin de rode draad vinden. Hen wordt ook gevraagd om als vrijwilliger deze gezamenlijke ideeën uit te voeren.

Vier Activiteiten door de jeugd in Hofpoort
Per jaar worden vier culturele activiteiten georganiseerd voor en door de jeugd. Dit kan in theater Hofpoort plaatsvinden, maar ook op een andere locatie. De activiteiten worden georganiseerd naar aanleiding van een enquête die onder de jeugd wordt gehouden.

Digitaal (regionaal) platform
Een online platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Inwoners aan de slag met de ideeën van de G1000

De startbijeenkomst van het vervolg van G1000 Coevorden werd zaterdag goed bezocht. Ruim dertig inwoners waren naar het G1000pand op de Friesestraat gekomen om verder te praten over de ideeën die op 29 november uit de G1000 gekomen zijn.

De deelnemers gingen per idee in groepjes uiteen om samen weer helder te krijgen wat hun idee precies inhoudt. Vervolgens werden de ideeën kort gepresenteerd. Opvallend was de overlap tussen vier ideeën. Die gingen over horizontaal verbindingen leggen in de gemeente, door het inrichten van een ideeënbus, een loket of platform. Uiteindelijk zijn hier twee groepen uitgekomen, die hun idee verder gaan uitwerken in een plan. Het ene plan richt zich op initiatieven vanuit het hart van de samenleving en het andere plan op een digitaal platform. Andere ideeën die verder uitgewerkt gaan worden zijn activiteiten voor en door de jeugd in Theater Hofpoort, en een drietal plannen voor werkgelegenheid, toerisme en kwaliteit.

Niet voor alle ideeën die tijdens de G1000 zijn bedacht waren deelnemers aanwezig. Deze deelnemers worden echter nog wel benaderd om te kijken of ze alsnog met het idee aan de slag willen gaan en hoe G1000 Coevorden hen daar eventueel bij kan helpen.

De volgende bijeenkomst is 10 december om 10:00 uur in het pand aan de Friesestraat 26. Daar worden de concrete plannen gepresenteerd.

Zaterdag startbijeenkomst vervolg G1000 Coevorden

Heb je aangegeven mee te willen werken aan het concretiseren van de ideeën van de G1000, kom dan zaterdag 19 november naar de startbijenkomst. Tijdens deze presenteren de inwoners de ideeën en kunnen geïnteresseerden zich bij hen aansluiten. De bijeenkomst vindt plaats op Friesestraat 26 en begint om 10:00 uur.

In totaal zijn er tijdens G1000 Coevorden 15 ideeën bedacht. De 11 ideeën met de meeste stemmen, er was een gedeelde tiende plaats, worden door ons begeleid in de uitwerking, maar de inwoners moeten het zelf doen. Inmiddels heeft een groep van 25 deelnemers aangegeven zich hiervoor in te willen zetten.

De 4 ideeën die buiten de top 10 vallen, schuiven wij niet zomaar aan de kant. De deelnemers kunnen ze zelf oppakken, maar desgevraagd helpen wij mee de plannen te realiseren. De resultaten zijn na te lezen op de pagina Resultaten.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het vervolg, meld je dan aan via info@g1000coevorden.nl, onder vermelding van het idee waar de voorkeur naar uitgaat.

Mini-G1000 op Esdal College: meer straatverlichting

Op 12 oktober hebben de kinderen van een klas van het Esdal College in Oosterhesselen kennisgemaakt met de werkwijze van de G1000. Samen gingen ze aan de slag met wat zij belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Het belangrijkste thema was de verlichting langs de wegen van Oosterhesselen naar Aalden, Gees, Dalen en Sleen.

Tijdens de les Mens en Maatschappij kwam Jeanette Croezen namens de G1000-organisatie wat vertellen over de G1000. Daarna ging de klas aan de slag met de vraag: “Wat vind jij belangrijk voor jouw buurt, dorp, stad of gemeente?” De kinderen kregen uitleg over de dialoog als gespreksvorm. Volgens docent Margot van Zanden pikten de leerlingen dat goed op.

Uit de eerste gespreksronde kwamen thema’s, waar ze in groepjes van wisselende samenstelling verder over gingen brainstormen. Het allerbelangrijkste thema was straatverlichting. Er staat geen of te weinig verlichting en dat vinden ze onveilig. Twee andere thema’s waren activiteiten voor de jeugd en zwerfvuil. De leerlingen spraken over hun droom als het gaat om deze thema’s, met als uitschieters: mooie vrolijke prullenbakken en een trampoline in de kerk.

En, evenals bij de G1000 op 29 oktober, worden deze dromen tijdens de gesprekken omgezet naar concrete ideeën. Een greep uit de ideeën van deze leerlingen: reflecterende strepen op de fietspaden, zelf extra verlichting op de fiets maken en met je ideeën aansluiting zoeken bij volwassenen en bedrijven.

G1000 krijgt stimuleringspremie

Wij zijn blij te melden dat de gemeente ons een bedrag van €10.000 euro uit het Stimuleringsfonds heeft toegekend. Dat geld kunnen we goed gebruiken om 29 oktober tot een succes te maken. En eigenlijk is het voor de hele Coevorder gemeenschap. Want de G1000 is van en voor alle inwoners van de gemeente Coevorden.